Fundusze unijne

Realizowane projekty unijne

Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych

AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych, wyposażonych w autorski, opracowany przez Beneficjenta - System Kierowania Powietrza oraz wdrożenie systemu wentylacyjnego dla budownictwa (system zdecentralizowanej mechanicznej wentylacji wg zapotrzebowania). Dzięki wdrożeniu ww. grup produktów, docelowym użytkownikom urządzeń wentylacyjnych zaoferowane zostaną innowacyjne w skali świata urządzenia, charakteryzujące się m.in. następującymi, udoskonalonymi parametrami:

  • wydajności,
  • ciśnienia statycznego,
  • obniżonym zapotrzebowaniu na energię,
  • zwiększonej wytrzymałości mocowania,
  • zwiększonej maksymalnej i średniej sprawności cieplnej (w przypadku urządzenia z odzyskiem ciepła).

Ponadto wdrażany system wentylacyjny dla budownictwa charakteryzował się będzie zmniejszonym jednostkowym zapotrzebowaniem na energię oraz funkcją prostego montażu i demontażu. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

  • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
  • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 5 800 717,08 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 2 106 000,00 zł

Wsparcie na kapitał obrotowy

AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie na kapitał obrotowy dla AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna” nr POIR.03.04.00-14-0198/20

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość ogółem projektu wynosi 405 518,34 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 405 518,34zł.

Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA poprzez utworzenie centrum badawczo – rozwojowego pn.: „Laboratorium badawczo-rozwojowe systemów wentylacyjnych”.

Dzięki utworzeniu dobrze wyposażonego oraz profesjonalnego laboratorium, usystematyzowane zostaną prowadzone prace badawcze. W laboratorium udoskonalane będą oraz tworzone nowe produkty, a badania certyfikacyjne przeprowadzone na specjalistycznym sprzęcie pozwolą uniezależnić przedsiębiorstwo od podmiotów certyfikacyjnych oraz przeprowadzać te badania znacznie niższym kosztem a także w krótszym czasie.

Wdrożenie wyników prac B + R w firmie Awenta

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta„

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Awenta oraz wzrost konkurencyjności na rynku zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów

W efekcie realizacji projektu na rynek wprowadzone zostaną nowe i zmodyfikowane produkty:
- Wentylator centralny mechanicznej wywiewnej wentylacji zbiorczej
- System wentylacyjny o przekroju 60x120 i 60x204 mm z innowacyjnym kanałem składanym
- Wentylator instalacji kanałowych domowej wentylacji
- Metalowe kratki wentylacyjne z regulacją przepływu
- Aluminiowe maskownice rewizyjne (hermetyczne i pyłoszczelne)
- Metalowe drzwiczki rewizyjne

Całkowita wartość projektu 11 442 690,00 PLN
Wydatki kwalifikowane 9 301 000,00 PLN
Dofinansowanie w Funduszy Europejskich 3 998 499,90 PLN