Fundusze unijne

Realizowane projekty unijne

Dokonanie zakupów inwestycyjnych w celu poszerzenia oferty produktowej na rynku brytyjskim i ograniczenie negatywnych skutków Brexit

AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Re_Open UK pn. „Dokonanie zakupów inwestycyjnych w celu poszerzenia oferty produktowej na rynku brytyjskim i ograniczenie negatywnych skutków Brexit”.

Celem projektu jest zwiększenie wielkości wymiany handlowej z firmami z rynku UK poprzez poszerzenie dotychczasowej oferty produktowej oferowanej na tym rynku i tym samym zwiększenie poziomu przychodów ze sprzedaży produktów Awenta na rynku brytyjskim.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu sprzedaży, w tym wyjścia z ofertą produktów dostosowanych do potrzeb klientów z rynku brytyjskiego, co powinno wpłynąć pozytywnie na zniwelowanie wzrostu koszów związanych z Brexitem. Ponadto, efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie nowej serii produktów/wentylatorów umożliwiających gospodarstwom domowym przejęcie kontroli nad powietrzem, którym są wentylowane. Produkty będą odznaczać się niskim zużyciem energii, aby zmniejszyć ślad węglowy – całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez produkt.

Wartość ogółem projektu 141 000,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 118 634,95 EUR

Cyfryzacja procesów realizacji zamówień i magazynowania oraz związanych z tymi procesami obiegu dokumentów w odpowiedzi na wyzwania pandemiczne COVID

AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Cyfryzacja procesów realizacji zamówień i magazynowania oraz związanych z tymi procesami obiegu dokumentów w odpowiedzi na wyzwania pandemiczne COVID” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Celem projektu jest cyfryzacji procesów biznesowych realizowanych w firmie, w związku z pandemią COVID-19

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostaną unowocześnione 3 procesy biznesowe realizowane w firmie AWENTA: realizacja zamówień, magazynowanie, obieg dokumentów w procesie realizacji zamówień i magazynowania.

Wartość projektu: 289 660,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 246 211,00 zł

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów wentylacyjnych Awenta Premium

Przedsiębiorstwo AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów wentylacyjnych Awenta Premium”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów wentylacyjnych Awenta Premium. Istotą technologii jest modyfikacja procesu produkcyjnego w zakresie malowania proszkowego. Wdrożona technologia jest wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania kompozycji farby proszkowej łączącej w jednej aplikacji właściwości wysoce antykorozyjne, bakteriobójcze oraz podwyższoną odporność na zarysowania, a także sposobu przygotowania farby.

Efekt projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii w ramach projektu bezpośrednio wpłynie na poprawienie właściwości użytkowych dwóch gam produktów firmy Awenta:

 1. Metalowe drzwiczki rewizyjne i kratki wentylacyjne.
 2. Centrale wentylacyjne z zastosowaniem EPP.

Wyżej wymienione grupy produktów będą się charakteryzowały:

 • właściwościami wysoce antykorozyjnymi w zakresie gwarancji 5 lat,
 • właściwościami antybakteryjnymi podczas dynamicznego kontaktu zgodnie z normą ASTM E2149-13a na poziomie redukcji procentowej liczebności bakterii min 80%,
 • właściwościami mechanicznymi - odporność na zarysowania - określonych zgodnie z PN EN ISO 15184 na poziomie wartości 5 H.

Wydatki kwalifikowane 12 390 000,00 zł.

Dofinansowanie 5 575 500,00 zł.

Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych

AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych, wyposażonych w autorski, opracowany przez Beneficjenta - System Kierowania Powietrza oraz wdrożenie systemu wentylacyjnego dla budownictwa (system zdecentralizowanej mechanicznej wentylacji wg zapotrzebowania). Dzięki wdrożeniu ww. grup produktów, docelowym użytkownikom urządzeń wentylacyjnych zaoferowane zostaną innowacyjne w skali świata urządzenia, charakteryzujące się m.in. następującymi, udoskonalonymi parametrami:

 • wydajności,
 • ciśnienia statycznego,
 • obniżonym zapotrzebowaniu na energię,
 • zwiększonej wytrzymałości mocowania,
 • zwiększonej maksymalnej i średniej sprawności cieplnej (w przypadku urządzenia z odzyskiem ciepła).

Ponadto wdrażany system wentylacyjny dla budownictwa charakteryzował się będzie zmniejszonym jednostkowym zapotrzebowaniem na energię oraz funkcją prostego montażu i demontażu. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

 • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
 • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
 • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 5 800 717,08 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 2 106 000,00 zł

Wsparcie na kapitał obrotowy

AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie na kapitał obrotowy dla AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna” nr POIR.03.04.00-14-0198/20

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość ogółem projektu wynosi 405 518,34 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 405 518,34zł.

Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA poprzez utworzenie centrum badawczo – rozwojowego pn.: „Laboratorium badawczo-rozwojowe systemów wentylacyjnych”.

Dzięki utworzeniu dobrze wyposażonego oraz profesjonalnego laboratorium, usystematyzowane zostaną prowadzone prace badawcze. W laboratorium udoskonalane będą oraz tworzone nowe produkty, a badania certyfikacyjne przeprowadzone na specjalistycznym sprzęcie pozwolą uniezależnić przedsiębiorstwo od podmiotów certyfikacyjnych oraz przeprowadzać te badania znacznie niższym kosztem a także w krótszym czasie.

Wdrożenie wyników prac B + R w firmie Awenta

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta„

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Awenta oraz wzrost konkurencyjności na rynku zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów

W efekcie realizacji projektu na rynek wprowadzone zostaną nowe i zmodyfikowane produkty:
- Wentylator centralny mechanicznej wywiewnej wentylacji zbiorczej
- System wentylacyjny o przekroju 60x120 i 60x204 mm z innowacyjnym kanałem składanym
- Wentylator instalacji kanałowych domowej wentylacji
- Metalowe kratki wentylacyjne z regulacją przepływu
- Aluminiowe maskownice rewizyjne (hermetyczne i pyłoszczelne)
- Metalowe drzwiczki rewizyjne

Całkowita wartość projektu 11 442 690,00 PLN
Wydatki kwalifikowane 9 301 000,00 PLN
Dofinansowanie w Funduszy Europejskich 3 998 499,90 PLN