Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna, Stojadła, ul. Warszawska 99 05-300 Mińsk Mazowiecki;
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) RODO,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów handlowych;
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.